Dolphin: Oxford Business English Skills
Oxford Business English Skills
 
 
 
Wall Street Bull


 proudly presented by 


 Jazyková škola Dolphin
 Nemocniční 53
 787 01 Šumperk
 e-mail: dolphin@sky.cz
 tel/fax: 583 214 381

 
Dolphin - Main page

 

Obchodní komunikace v angličtině je pro firmy v České republice stále důležitější a potřebnější. Bohužel, naučit se "obchodní angličtinu" zdaleka neznamená jen osvojit si jistý okruh specializované slovní zásoby. Efektivně navázat kontakt s anglicky mluvícími klienty, předkládat jim své názory, vyjednávat a uzavírat obchody, to vše vyžaduje mnohem hlubší ovládnutí jak verbální tak mimoverbální komunikace.

Abychom vašim pracovníkům pomohli zdokonalit si obchodní angličtinu a umět se co nejlépe orientovat ve všech kontextech obchodního jednání, připravili jsme pro vás čtyřdílný kurz, který pokrývá základní aspekty anglické obchodní komunikace. Studenti si v rámci kurzu osvojí a procvičí své dovednosti ve vedení schůzí a setkání, v obchodních prezentacích, vyjednávání i společenském styku v obchodním kontextu.

1. EFFECTIVE SOCIALIZING

V první části se kurz zabývá tím, jak důležitý je dobrý první dojem, jak dosáhnout toho, aby se váš klient dobře cítil a jak vést společenskou konverzaci v kontextu obchodního jednání.

Témata:
1. Meetings and introductions První setkání, představování
2. Making conversation - Small talk Nezávazná společenská konverzace
3. Handling encounters Návštěvy: hostitel a návštěvníci
4. Inviting - Making clear, understandable arrangements Pozvání – jasné domluvy, srozumitelná ujednání
5. Dealing with embarrassing situations Jak se vyrovnat s trapnými situacemi
6. Including everyone in conversation Jak dosáhnout, aby se všichni zapojili do rozhovoru
7. Choosing topics and developing conversation Volba témat, rozvíjení rozhovoru
8. Concluding conversations - Controlling, wishing and responding Závěr rozhovoru – rozloučení, přání, rekapitulace závěrů setkání

  Effective Socializing Effective Socializing - Sample

2. EFFECTIVE MEETINGS

Ve druhé části se kurz zabývá dovednostmi potřebnými k vedení produktivních a efektivních schůzí, schůzek a setkání, jak v rámci samotné firmy, tak s vašimi obchodními klienty. Studenti se zdokonalí v tom, jak rozvrhnout čas setkání, jak přesvědčivě hovořit i pozorně poslouchat.

Témata:
1. Why are we here? - Key features of effective meetings Proč jsme tady? - Zásady efektivních setkání
2. Where do we start? - Opening, objectives, roles and procedure Kde začneme? Zahájení, cíle, funkce jednotlivých účastníků, jednací řád
3. Where are we going? - Control and direction Kam chceme dospět? Vedení schůze
4. Your views count - Interrupting, holding the floor Váš názor je důležitý – jak vstoupit do diskuse, zdvořile přerušit řečníka, jak na přerušení reagovat
5. Keeping to the point - Essentials, active listening Jak se držet se tematu: jasné a srozumitelné teze mluvčího, aktivní poslech (parafráze)
6. What´s the idea? - Eliciting ideas, managing interruptions and dominant speakers Řízení setkání: jak požádat o názor druhých, jak se vyrovnat s přerušením, s dominantními mluvčími
7. Making decisions - Obtaining consensus, making decisions Rozhodování: jak dosáhnout konsensu a dospět k závěrům a rozhodnutím
8. What next? - Ending a meeting effectively Efektivní závěr setkání

  Effective Meetings Effective Meetings - Sample

3. EFFECTIVE PRESENTATIONS

Třetí část kurzu je věnována tomu, jak vést jasné a výmluvné obchodní prezentace, ať už je jejich cílem informovat nebo přesvědčit.

Témata:
1. Introduction: effective presentation úvod - efektivní a neefektivní presentace
2. Linking the parts jak presentaci strukturovat
3. The right kind of language čtený x mluvený projev, osobní x neosobní styl
4. Visual aids vizuální pomůcky: grafy, schémata
5. Body language mimoslovní komunikace
6. Effective conclusions účinný závěr presentace
7. Handling questions jak odpovídat na dotazy
8. How to evaluate an effective presentation jak zhodnotit účinnost presentace

  Effective Presentations Effective Presentations - Sample

4. EFFECTIVE NEGOTIATING

Závěrečná čtvrtá část kurzu se zabývá tím, jak uzavírat obchody na základě účinného a úspěšného obchodního vyjednávání.

Témata:
1. Preparing the ground - Objectives Připravit si půdu: stanovit cíl jednání
2. Setting an agenda - Structuring and controlling Jak stanovit agendu a strukturovat vyjednávání
3. Establishing positions - Present positions Výchozí pozice ve vyjednávání
4. Clarifying positions - Active listening Ujasnění pozic, aktivní poslech
5. Managing conflict - Avoiding personal criticism Jak obstát v konfliktu, jak se vyhnout osobní kritice
6. Making and responding to proposals Návrhy: jak je předkládat, jak reagovat
7. Bargaining - Maintaining positive communication Snaha o kompromis, udržení pozitivní komunikace
8. Conclusion and agreement - Summary and follow-up Závěr a dohoda: shrnutí, důsledky, závěry

  Effective Negotiating Effective Negotiating - Sample

časový rozsah programu

Každý z uvedených dílů jazykového programu Oxford Business English je uzavřeným celkem a můžeme tedy, na základě konkrétních jazykových potřeb klienta, nabídnout celý program, jednu z jeho částí, anebo jejich libovolnou kombinaci.

Formát a strukturu výuky stanovíme podle přání klienta a jeho časových možností; minimální rozsah pro základní pokrytí jedné části programu je 24 vyučovacích hodin, doporučený rozsah je 32 vyučovacích hodin.

Modelový rozvrh výuky
formát: čtyřdenní pobytový kurz
1.den: 9.00 -10.30  11.00 -12.30   oběd   14.00 -15.30  16.00 -17.30   večeře   19.00 - 20.30
2.den: 9.00 -10.30  11.00 -12.30   oběd   14.00 -15.30  16.00 -17.30   večeře   19.00 - 20.30
3.den: 9.00 -10.30  11.00 -12.30   oběd   14.00 -15.30  16.00 -17.30   večeře   19.00 - 20.30
4.den: 9.00 -10.30  11.00 -12.30
16 bloků výuky, celkem 32 vyučovacích hodin

ukázková hodina

Budete-li si přát, může váš podnik navštívit náš lektor Jim Leckie, který na kurzu vyučuje a metodicky jej připravuje, a uspořádat pro vaše pracovníky krátkou ukázku.

profil studujících

Abychom program mohli co nejvíce přizpůsobit konkrétním jazykovým potřebám účastníků, rádi bychom vás, v případě vašeho zájmu, požádali o některé podrobnější informace o vašich pracovnících, pro které kurz bude určen.

U každého účastníka nás zajímá:

 • věk
 • předchozí jazyková příprava (rozsah, učebnice, období kdy probíhala, případně složené státní či jiné zkoušky)
 • pracovní náplň / funkce
 • stručně formulovaná vlastní představa o tom, k čemu angličtinu v obchodním styku využívá či bude využívat, jaké jsou jeho silné stránky a v čem má naopak problémy, co od kurzu očekává. Tento text by účastníci měli napsat v anglickém jazyce.
 • vyplněný předběžný test (zašleme vám v papírové podobě)

  Veškeré další informace vám na požádání zašleme. Rádi vás samozřejmě také navštívíme a dohodneme s vámi další detaily naší spolupráce.

  Back to the main page
  zpět na hlavní stranu